TAKAGI VIET NAM – RENOVATION WORK

tl_files/Upload-here/DOI TAC/TAKAGI-VIET-NAM-RENOVATION-WORK.jpg

Địa điểm: Đường số 2 Khu công nghiệp AMATA, Biên Hòa, Đồng Nai

Hoàn thành: 2009

Công việc: ME Contractor

Trở lại