MABUCHI VIET NAM – NEW WARE HOUSE

tl_files/Upload-here/DOI TAC/MABUCHI.jpg

Địa điểm: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai

Hoàn thành: 2011

Công việc: ME Contractor

Trở lại